#009F95
1
0
160

Serveis Socials

Serveis Socials

SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS

SERVEIS SOCIALS GENERALS

Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Nules tenen com un dels seus objectius previndre l'exclusió social atenent les persones que tenen problemes o necessitats socials. L'equip base de Serveis Socials va dirigit a tota la població.

L'equip social de base de Serveis Socials de Nules està format per:

 • Treballadores socials
 • Educadores socials
 • Psicòloga comunitària
 • Auxiliars d'ajuda a domicili
 • Administrativa
 • Monitores de tallers

 

ÀREES

PRESTACIONS I AJUDES EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS

 • Pensió no contributiva d'invalidesa i jubilació: és una pensió  per a persones que no hagen cotitzat o que ho hagen fet de manera insuficient o que es troben en situació d'invalidesa.
 • Renda Garantida de Ciutadania: es configura com el dret a una prestació econòmica, en el cas que la unitat familiar no tinga una altra font d'ingressos, vinculada al compromís del destinatari de promoure de manera activa la seua inserció sociolaboral.
 • Ajudes d'emergència social: són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari i no periòdic dirigides a pal·liar situacions d'extrema necessitat. Les ajudes d'emergència poden anar destinades a cobrir les necessitats bàsiques, despeses derivats de l'ús de l’habitatge habitual (llum, aigua…) o despeses excepcionals.
 • Pla d'ajuda alimentària a les persones més desfavorides: repartiment d'aliments del Pla d'ajuda a les persones més necessitades de la UE, a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària.
 • Servei d'Ajuda a Domicili: servei propi de l'Ajuntament orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a poder realitzar les tasques bàsiques de neteja personal.

 

MAJORS

 • Ingrés en residència de tercera edat: per a les persones majors que no poden estar al seu domicili.
 • No estigues sol al Nadal: té per objectiu oferir companyia en les festes nadalenques a persones majors que estan vivint en soledat.
 • Subvenció econòmica destinada a l'execució d'obres de reforma i condicionament, i a l'adquisició d'equipament, de locals habilitats com a clubs de persones majors: se sol·licita subvenció a l'Excma. Diputació de Castelló.
 • Servei de Teleajuda, de la Diputació de Castelló: té com a finalitat sol·licitar ajuda polsant un botó davant de situacions d'emergència en el domicili. El servei permet gravar telèfons als quals avisar en cas d'alarma social.
 • Menjar a casa: consisteix a distribuir menjar a les persones majors que, per la seua especial situació, tinguen una especial dificultat en la seua nutrició.
 • Ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques dirigides a persones majors de 60 anys amb problemes motors o sensorials que els dificulten la seua mobilitat. Aquestes ajudes podrien anar dirigides tant a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l’habitatge com a l'edifici.
 • Unitat municipal de respir familiar: l'objectiu del qual és proporcionar al familiar i/o cuidador principal un respir per a la millora de la seua qualitat de vida i incentivar, en la mesura que siga possible, l'autonomia i qualitat de vida de cada usuari.

 

DEPENDÈNCIA

 

 • Reconeixement de la situació de dependència i dret a les prestacions del SAAD: serveis i/o prestacions per a persones a qui se’ls reconega que es troben en una situació de dependència. Es pot optar per prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar, Servei d'Ajuda a Domicili, ingrés en residència o assistència a centre de dia.

 

FAMÍLIA I INFÀNCIA

 • Acolliment familiar: és una mesura de protecció que adopta l'entitat pública competent en matèria de protecció de menors, mitjançant la qual s'atorga l'atenció d'un o una menor a una persona o nucli familiar, que assumeix les funcions de vetlar per aquest. L'acolliment pot realitzarla la família extensa o una família educadora.
 • Títol de família nombrosa: document que acredita la condició de família nombrosa, així com la categoria en què aquesta està classificada.
 • Títol de família monoparental: document que acredita la condició de família monoparental.

 

DIVERSITAT FUNCIONAL

 • Reconeixement del grau de discapacitat: és un certificat emés per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives després de l'aplicació de criteris tècnics establits per Reial Decret.
 • Targeta acreditativa de persona amb discapacitat: les persones que tinguen reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% pot sol·licitar aquesta targeta acreditativa.
 • Ajudes individualitzades per al desenvolupament personal de persones amb discapacitat: són ajudes econòmiques dirigides a facilitar l'autonomia personal a persones amb diversitat funcional a través d'ajudes tècniques, productes de suport i eliminació de barreres arquitectòniques.
 • Programa d'atenció a persones amb diversitat funcional: programa que ofereix activitats amenes per a persones amb discapacitat intel·lectual que promoguen la convivència i la integració social.

 

HABITATGE

 • Sol·licitud d’habitatge de promoció pública de la Generalitat en règim d'arrendament (inscripció en el registre de demandants d’habitatge “INFOHABITATGE”.
 • Pla RENHATA: ajudes per a la reforma interior d’habitatges de la Generalitat Valenciana.
 • Tramitació d'ajudes de lloguer de la Generalitat Valenciana.
 • Informació i assessorament sobre les ajudes de rehabilitació edificatòria de la Generalitat Valenciana.
 • Participació en el grup de treball antidesnonaments.

IGUALTAT

 • Servei Atenpro: per a dones víctimes de violència de gènere.
 • Mesa psicosocial contra la violència de gènere de Nules.
 • Consell de la Dona: òrgan permanent de participació creat amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals en relació amb els àmbits d'activitat pública que afecten o es refereixen a la dona. Formen part d'aquest consell representants dels distints grups polítics i representants de distintes entitats municipals.
 • Participació en el Consell Municipal per a la Igualtat en l'Educació.

 

INCLUSIÓ SOCIAL

 • Programa Connecta’t: aquest programa va dirigit a dones empadronades al municipi amb problemes d'inserció social i/o laboral. El seu objectiu és desenvolupar les potencialitats de les participants mitjançant les activitats a desenvolupar en els distints tallers, per a millorar la seua qualitat de vida a escala personal, familiar, social i laboral.
 • Classes de llengua per a dones estrangeres: tallers de les llengües oficials per a dones que adquireixen aquests idiomes com a llengua estrangera, amb l'objectiu de millorar la seua adaptació i aconseguir que participen socialment i puguen accedir a tots els recursos de manera normalitzada.
 • Programa d'atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en període estival: programa d'atenció a menors pertanyents a famílies o unitats de convivència en situació de privació material, durant el període estival, amb l'objecte d'oferirlos una atenció que unisca les necessitats alimentàries amb activitats d'oci i temps lliure.
 • Xarrades formatives.

 

 

Horari d'atenció al públic: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 11.30 h. Cal sol·licitar cita prèvia.

Telèfon de contacte: 964670001 ext. 421, ext. 416

 

SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A LA FAMÍLIA I LA INFÀNCIA (SEAFI)

QUÈ ÉS EL SEAFI?

El Servei Especialitzat d'Atenció a la Família i Infància (SEAFI) és un servei ubicat en els Serveis Socials que té per objecte la intervenció especialitzada de caràcter integral en nuclis familiars que es troben en situació de vulnerabilitat o conflicte, sent un servei especialitzat i de suport als Serveis Socials Generals. Realitza la seua intervenció a través d'orientació familiar, mediació i teràpia familiar, i altres activitats de caràcter educatiu i socialitzador de suport a la intervenció integral.
El SEAFI és atés per una psicòloga.

A QUI ES DIRIGEIX?

Es dirigeix a famílies amb fills menors residents al municipi de Nules, amb les característiques següents:

 1. Suport a famílies monoparentals.
 2. Suport a famílies en el si de les quals es produïsca violència.
 3. Intervenció en família en el si de les quals existisquen menors en situació de risc, i menors en situació de guarda o tutela administrativa.
 4. Famílies adoptives o amb menors en acolliment preadoptiu.
 5. Famílies no enquadrables en apartats anteriors: famílies que necessiten suport professional davant de les dificultats que qualsevol família pot presentar en la seua evolució (p.ex.: famílies amb problemes de convivència, crisi de cicle vital com succeeix en adolescència, davant de l'arribada d'un fill, una malaltia, separació, defunció, etc.).

VIES D'ACCÉS AL SEAFI

Per a poder assistir al SEAFI cal una valoració prèvia per part de l'Equip Base de Serveis Socials, el qual realitzarà la derivació.

Telèfon de contacte: 964670001 ext. 411

 

OFICINA PANGEA

Servei especialitzat en immigració que treballa tant amb la població estrangera com amb la població autòctona per a contribuir a la integració de les persones estrangeres a Nules i que vetla per una bona convivència. Forma part de la xarxa d'agències AMICS de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Entre els seus objectius es troben els següents:

 • Promoure la cohesió social i facilitar a les persones immigrants la informació i serveis necessaris per a la seua completa integració.
 • Fomentar la cooperació de l'administració local amb les entitats que treballen amb el col·lectiu immigrant, a fi d'establir criteris i objectius d'actuació en l'àmbit de la integració i la convivència.
 • Promoure la interrelació entre persones estrangeres, autòctones i entitats socials tant privades com públiques.
 • Conéixer les necessitats de la població immigrant.

Horari: dilluns i dimecres de 9 a 14 h

Adreça electrònica: pangea@nules.es

Telèfon: 964670001 ext. 418